Indesit DFG 15B1 SK Bedienungsanleitung

Stöbern Sie online oder laden Sie Bedienungsanleitung nach Mixer / Küchenmaschine Zubehör Indesit DFG 15B1 SK herunter. Indesit DFG 15B1 SK Instruction for Use [et] Benutzerhandbuch

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 60
  • Inhaltsverzeichnis
  • FEHLERBEHEBUNG
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet4.6 / 5. Basierend auf22 Kundenbewertungen
Seitenansicht 0
EN
English
Operating instructions
DISHWASHER - Contents
Operating instructions, 1
Precautions and advice, 2-3
Product Data, 8
Assistance, 10
Installation, 11-12
Description of the appliance, 13
Refined salt and rinse aid, 14
Loading the racks, 15-16
Detergent and dishwasher use, 17
Wash cycles, 18
Care and maintenance, 19
Troubleshooting, 20
DA
Dansk
Brugsanvisning
OPVASKEMASKINE - Oversigt
Brugsanvisning, 1
Forskrifter og råd, 3-4
Servicetjeneste, 10
Installation, 21-22
Beskrivelse af apparatet, 23
Salt og afspændingsmiddel, 24
Fyldning af kurve, 25-26
Opvaskemiddel og brug af opvaskemaskinen, 27
Programmer, 28
Vedligeholdelse, 29
Fejl og afhjælpning, 30
NO
Norsk
Bruksanvisning
OPPVASKMASKIN - Innholdsfortegnelse
Bruksanvisning, 1
Forholdsregler og gode råd, 4-5
Service, 10
Installasjon, 31-32
Beskrivelse av apparatet, 33
Regenereringssalt og glansemiddel, 34
Fylle kurvene, 35-36
Oppvaskmiddel og bruk av oppvaskmaskinen, 37
Programmer, 38
Vedlikehold og ettersyn, 39
Feil og feilretting, 40
SE
Svenska
Bruksanvisning
DISKMASKIN - Innehållsförteckning
Bruksanvisning, 1
Säkerhetsföreskrifter och råd
, 5-6
Informationsblad
, 8
Assistens, 10
Installation, 41-42
Beskrivning av apparaten, 43
Härdningssalt och
sköljmedel
, 44
Fyll korgarna, 45-46
Diskmedel och användning av diskmaskinen, 47
Program, 48
Underhåll och skötsel, 49
Fel och åtgärder, 50
FI
Suomi
Käyttöohjeet
ASTIANPESUKONE - Sisältö
Käyttöohjeet, 1
Varotoimet ja suosituksia, 6-7
Tuoteseloste, 9
Huoltoapu, 10
Asennus, 51-52
Laitteen kuvaus, 53
Elvytyssuola ja huuhtelukirkaste, 54
Korien täyttäminen, 55-56
Pesuaine ja astianpesukoneen käyttö, 57
Ohjelmat, 58
Huolto ja hoito, 59
Häiriöt ja korjaustoimet, 60
DFG 15B1
Seitenansicht 0
1 2 3 4 5 6 ... 59 60

Inhaltsverzeichnis

Seite 1 - DFG 15B1

EN EnglishOperating instructionsDISHWASHER - Contents Operating instructions, 1 Precautions and advice, 2-3Product Data, 8Assistance, 10Installation,

Seite 2 - Precautions and advice

10DA ServicetjenesteInden der rettes henvendelse til Servicecentret, skal man gøre følgende:• Undersøg, om fejlen selv kan afhjælpes (se Fejl og afhj

Seite 3 - Forskrifter og råd

11ENIf the appliance must be moved at any time, keep it in an upright position; if absolutely necessary, it may be tilted onto its back.Connecting the

Seite 4 - Forholdsregler og gode råd

12ENAdvice regarding the first wash cycleAfter the installation, remove the stoppers from the racks and the retaining elastic elements from the upper

Seite 5 - Säkerhet i allmänhet

13***Only in completely built-in models.* Only available in selected models. The number and type of wash cycles and options may vary depending on the

Seite 6 - Varotoimet ja suosituksia

14ENRefined Salt and Rinse AidOnly use products which have been specifically designed for dishwashers. Do not use table salt or industrial salt.Follow

Seite 7 - Hävittäminen

15ENLoading the racks Tips Before loading the racks, remove all food residues from the crockery and empty liquids from glasses and containers. No pre

Seite 8 - Informationsblad

16EN* Only available in selected models.Adjusting the height of the upper rackIn order to make it easier to arrange the crockery, the upper rack may b

Seite 9 - Tuoteseloste

17ENDetergent and dishwasher use* Only available in selected models.Measuring out the detergentA good wash result also depends on the correct amount o

Seite 10 - Assistance

18ENWash-cycle data is measured under laboratory conditions according to European Standard EN 50242.Based on the different conditions of use, the wash

Seite 11 - Installation

19ENCare and maintenanceShutting off the water and electricity supplies• Turn off the water tap after every wash cycle to avoid leaks.• Always unpl

Seite 12 - * switches off

2EN Precautions and adviceThis appliance was designed and manufactured in compliance with international safety standards. The following information ha

Seite 13 - Description of the

20ENTroubleshootingWhenever the appliance fails to work, check for a solution from the following list before calling for Assistance.* Only available i

Seite 14 - Refined Salt and Rinse Aid

DA21Under transporten bør apparatet holdes lodret; læn eventuelt apparatet mod bagsiden.Tilslutning af vandTilslutning til el må udelukkende udføres a

Seite 15 - Loading the racks

22DAMaskinen er udstyret med de følgende lydsignaler/toner (afhængigtafopvaskemaskinemodellen) der meddeler, at styringen er aktiveret: tænding, cy

Seite 16 - device*

DA23Samlet oversigtBeskrivelse af opvaskemaskinen*** Kun på indbygningsmaskiner * Findeskunpånoglemodeller.Programnummer og –type samt tilvalgsfun

Seite 17 - Detergent and

24DAMAXBrug kun opvaskemidler, salt m.m., der er beregnet til opvaskemaskiner. Brug ikke almindelig bordsalt eller industrisalt.Følg anvisningerne på

Seite 18 - Wash cycles

DA25Fyldning af kurve Gode råd Inden kurvene fyldes, skal man fjerne madrester i opvaskemaskinen og tømme glas og beholdere. Det er ikke nødvendigt fø

Seite 19 - Care and maintenance

26DAJustering af højden på øverste kurvFornemmereatkunnefyldeopvaskenimaskinenkanmanflytteden øverste kurv op eller ned.Det anbefales at hø

Seite 20 - Troubleshooting

DA27*Findeskunpånoglemodeller.Påfyldning af opvaskemiddelEt godt resultat afhænger også af en korrekt dosering af opvaskemiddel. For meget opvask

Seite 21

28DAProgrammer ProgramdataeneermåltunderlaboratorieforholdioverensstemmelsemeddeneuropæiskestandardEN50242.Afhængigt af de forskellige dr

Seite 22 - (hvistilstede)

DA29VedligeholdelseFrakobling af vand og el• Lukforvandhanenefterhveropvaskforatundgårisikoforvandspild.• Trækstikketudafstikkontakte

Seite 23 - Beskrivelse af

3DA Forskrifter og rådApparatet er konstrueret og bygget i overensstemmelse med de internationale sikkerhedsregler. Følgende oplysninger gives af sikk

Seite 24 - Salt og

30DAFejl og afhjælpningHvis opvaskemaskinen ikke fungerer korrekt, skal man altid først kontrollere følgende punkter, inden man henvender til Servicec

Seite 25 - Fyldning af kurve

NO31InstallasjonHvis maskinen må flyttes, skal den holdes i vertikal stilling. Om nødvendig kan den vippes bakover.VanntilkoplingTilpasningen av det h

Seite 26 - (sefiguren)

32NOOppvaskmaskinen er utstyrt med et system som (avhengigav maskinmodellen) varsler med lydsignal/-toner at: maskinen er startet, syklusen er avslut

Seite 27 - Opvaskemiddel og brug af

NO33OversiktBeskrivelse av apparatet***Barepåhelintegrertemodeller*Finnes kun i enkelte modeller.Antall og type programmer samt tilleggsfunksjoner

Seite 28 - Programmer

34NOMAXBruk kun produkter som er beregnet for oppvaskmaskin. Ikke bruk kjøkkensalt eller industrisalt.Følg anvisningene på pakken.Hvis du benytter et

Seite 29 - Vedligeholdelse

NO35Fylle kurvene Tips Før du setter serviset inn i maskinen, må du fjerne alle matrester og tømme glassene og koppene. Det er ikke nødvendig å skylle

Seite 30 - Fejl og afhjælpning

36NOJustere høyden på overkurvenFor å gjøre det enklere å plassere oppvasken, kan overkurven settes i høy eller lav stilling.Du bør bare justere kurvh

Seite 31 - Installasjon

NO37* Finnes kun i enkelte modeller.Fylle på oppvaskmiddelEt godt vaskeresultat avhenger også av en riktig dosering av oppvaskmiddelet. Å ha i for mye

Seite 32 - (Sekapit

38NOProgrammer Programdataeneerlaboratoriemålteverdieriht.deneuropeiskeEN50242standarden.Varigheten og programdataene kan variere avhengig a

Seite 33 - Beskrivelse av apparatet

NO39Vedlikehold og ettersynKoble fra vann og strøm• Skruigjenvannkranen etterhver vask forikke å risikerelekkasjer.• Trekkstøpseletutav

Seite 34 - Regenereringssalt

4må smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald. Kasserede apparater skal indsamles separat, så man kan genbruge og genudvinde flest mulige ma

Seite 35 - Fylle kurvene

40NOFeil og feilrettingSkulledetoppståproblemerunderbruk,kontrollerefølgendepunkterførdukontakterServicesenteret.* Finnes kun i enkelte mo

Seite 36

SE41InstallationVid flytt är det bäst om maskinen kan hållas i vertikalt läge. Om det är nödvändigt kan maskinen lutas ned på baksidan.Anslutningar av

Seite 37 - Oppvaskmiddel og bruk

42SEMaskinen är försedd med ljudsignaler (beroendepådiskmaskinsmodell) som meddelar att kommandot har gett: Start, programslut o.s.v. Symbolerna/lam

Seite 38

SE43ÖversiktsvyBeskrivning av apparaten***Endast på modeller för total inbyggnad *Finns endast på vissa modeller.Antalet program och programtyper samt

Seite 39 - Vedlikehold og ettersyn

44SEMAXAnvänd endast produkter som är avsedda för diskmaskiner. Använd inte livsmedels- eller industrisalt.Följ anvisningarna som anges på förpackning

Seite 40 - Feil og feilretting

SE45Fyll korgarna Tips! Innandisken ställs ikorgarnarekommenderas att tabortmatrester och tömma glas och behållare på dess innehåll. Det är i

Seite 41

46SEReglera höjden för den övre korgenFör att underlätta placeringen av disken kan den övre korgen placeras i högt eller lågt läge.Det rekommenderas a

Seite 42 - (beroendepå

SE47* Finns endast på vissa modeller.Påfyllning av diskmedelEtt gott tvättresultat beror även på att tvättmedlet doseras korrekt. En överdriven doseri

Seite 43 - Beskrivning av apparaten

48SEProgram ProgrammensdataharuppmättsilaboratorieförhållandenenligtdeneuropeiskastandardenEN50242.Beroende på olika användningsförhålland

Seite 44 - Härdningssalt

SE49Underhåll och skötselAvstängning av vatten och el• Stängavvattenkraneneftervarjediskningförattundvikariskför läckage.• Taurkontakten

Seite 45 - Fyll korgarna

5• Emballasjen er ikke leketøy for barn.• Kniver og skarpe redskaper må settes i bestikkurven med spissen/eggen ned, eller legges horisontalt på kopph

Seite 46

50SEFel och åtgärderOm det förekommer funktionsfel på maskinen, kontrollera följande punkter innan du vänder dig till serviceverkstaden.* Finns endast

Seite 47 - Diskmedel och användning

FI51Muuton yhteydessä pidä laite pystyasennossa, tarvittaessa kallista sitä takalaitaa kohden.VesiliitännätVesilaitteistojen sopeuttaminen asennusta v

Seite 48 - Program

52FIKone on varustettu äänimerkeillä/äänillä (pesukoneen mallin mukaan), jotka ilmoittavat tapahtuneen käskyn: käynnistys, jakson loppu, ym.. Ohjauspa

Seite 49 - Underhåll och skötsel

FI53Laitteen kuvaus***Vain kalusteisiin kokonaan upotettavissa malleissa *Olemassa vain tietyissä malleissa.Ohjelmien ja lisätoimintojen määrä ja tyyp

Seite 50 - Fel och åtgärder

54FIMAXKäytä ainoastaan erityisiä konepesuaineita. Älä käytä ruoka- tai teollisuusuolaa.Noudata pakkauksen ohjeita.Jos käytetään monitoimituotetta, su

Seite 51 - MAX 80 cm

FI55Korien täyttäminen Ehdotuksia Ennen korien täyttämistä astiat on puhdistettava ruuan tähteistä sekä lasit ja astiat on tyhjennettävä niihin jäänei

Seite 52 - * merkkivalo

56FISäädä yläkorin korkeusAstioidenlaittamisen helpottamiseksi onmahdollistasäätääyläkori ylempään tai alempaan asentoon.Suositellaan säätämään

Seite 53 - Laitteen kuvaus

FI57* Olemassa vain tietyissä malleissa.Pesuaine ja astianpesukoneen käyttöPesuaineen laittaminenHyvä pesutulos riippuu myös pesuaineen oikeasta annos

Seite 54 - Elvytyssuola ja

58FIOhjelmat Ohjelmantiedotonmitattulaboratorio-olosuhteissaeurooppalaisenstandardinEN50242mukaisesti.Eri käyttöolosuhteista riippuen ohjelm

Seite 55 - Korien täyttäminen

FI59Huolto ja hoitoVeden ja sähkövirran pois sulkeminen• Sulje vesihanajokaisen pesun jälkeen,jotta estetäänvuotovaarat.• Irrotapistokesähk

Seite 56 - (katso kuvaa)

6• Ta inte ut stickkontakten ur vägguttaget genom att dra i elkabeln. Ta istället tag i stickkontakten.• Det är nödvändigt att stänga vattenkranen och

Seite 57 - Pesuaine ja

60FIHäiriöt ja korjaustoimetMikäli laitteessa on havaittavissa toimintahäiriöitä, tarkista seuraavat kohdat ennen huoltoapuun soittamista.* Olemassa v

Seite 58 - Ohjelmat

7liittyvät vaarat. • Lapset eivät saa leikkiä laitteella.• Käyttäjän on suoritettava laitteen puhdistus ja huolto. Sitä ei saa antaa lasten tehtäväksi

Seite 59 - Huolto ja hoito

8Product FicheBrandINDESITModelDFG 15B1Rated capacity in standard place settings (1)13Energy efciency class on a scale from A+++ (low consumption) to

Seite 60 - Häiriöt ja korjaustoimet

9TuoteselosteMerkkiINDESITToimittajan mallin tunnisteDFG 15B1Nimelliskapasiteetti vakioasetuksissa (1)13Energiatehokkuusluokka asteikolla A+++:sta (vä

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare