Indesit SIXL 106S Bedienungsanleitung

Stöbern Sie online oder laden Sie Bedienungsanleitung nach Waschmaschinen Indesit SIXL 106S herunter. Инструкция по эксплуатации Indesit SIXL 106S Benutzerhandbuch

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 24
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet4.7 / 5. Basierend auf25 Kundenbewertungen
Seitenansicht 0
CIS
1
Ðóññêèé,1
Ñîäåðæàíèå
Óñòàíîâêà, 2-3
Ðàñïàêîâêà è âûðàâíèâàíèå
Ïîäêëþ÷åíèå ê õîëîäíîé âîäå è ýëåêòðîñåòè
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Îïèñàíèå ñòèðàëüíîé ìàøèíû, 4-5
Ñàìîî÷èùàþùèéñÿ ðàñïðåäåëèòåëü ìîþùèõ
ñðåäñòâ
Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ
Ñèñòåìà áàëàíñèðîâêè çàãðóçêè
Âûïîëíåíèå ïðîãðàììû ñòèðêè, 6
Ïðîãðàììû ñòèðêè, 7
Ìîþùèå ñðåäñòâà è áåëüå, 8
Ïîäãîòîâêà áåëüÿ
Ðåêîìåíäàöèè ïî ñòèðêå
Ïðåäóïðåæäåíèÿ è ðåêîìåíäàöèè, 9
Îñíîâíûå ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè
Óòèëèçàöèÿ
Ýêîíîìèÿ ýëåêòðîýíåðãèè è îõðàíà îêðóæàþùåé
ñðåäû
Âëàãîñáîðíèê
Îáñëóæèâàíèå è óõîä, 10
Îòêëþ÷åíèå âîäî- è ýëåêòðîñíàáæåíèÿ
Óõîä çà ìàøèíîé
×èñòêà ðàñïðåäåëèòåëÿ ìîþùèõ ñðåäñòâ
Óõîä çà äâåðöåé è áàðàáàíîì ìàøèíû
×èñòêà íàñîñà
Ïðîâåðêà çàëèâíîãî øëàíãà
Óñòðàíåíèå íåèñïðàâíîñòåé, 11
Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå, 12
CIS
ÑÒÈÐÀËÜÍÀß ÌÀØÈÍÀ
SIXL 106 S
Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè
Türkçe,13
TR
Seitenansicht 0
1 2 3 4 5 6 ... 23 24

Inhaltsverzeichnis

Seite 1 - Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè

CIS1Ðóññêèé,1ÑîäåðæàíèåÓñòàíîâêà, 2-3Ðàñïàêîâêà è âûðàâíèâàíèåÏîäêëþ÷åíèå ê õîëîäíîé âîäå è ýëåêòðîñåòèÒåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêèÎïèñàíèå ñòèðàëüíîé ì

Seite 2 - Óñòàíîâêà

10CISÎáñëóæèâàíèå è óõîäÎòêëþ÷åíèå âîäî- è ýëåêòðîñíàáæåíèÿ Ïåðåêðûâàéòå âîäîïðîâîäíûé êðàí ïîñëå êàæäîéñòèðêè. Òàêèì îáðàçîì ñîêðàùàåòñÿ èçíîñ âîäî-

Seite 3 - Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

CIS11ÓñòðàíåíèåíåèñïðàâíîñòåéÅñëè ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà íå ðàáîòàåò, ïðåæäå ÷åì îáðàòèòüñÿ â Àâòîðèçîâàííûé ñåðâèñíûé öåíòð(ñì. "Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàí

Seite 4 - Îïèñàíèå ñòèðàëüíîé ìàøèíû

12CISÑåðâèñíîåîáñëóæèâàíèåÏåðåä òåì, êàê îáðàòèòüñÿ â Àâòîðèçîâàííûé ñåðâèñíûé öåíòð: Óáåäèòåñü, ÷òî âû íå ìîæåòå óñòðàíèòü íåèñïðàâíîñòü ñàìî

Seite 5 - Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ

TR13TürkçeÝçindekilerMontaj, 14-15Ambalajýn çýkartýlmasý ve ayný seviyeye getirilmesiSu ve elektrik baðlantýlarýTeknik bilgilerÇamaþýr makinesinin ta

Seite 6 - Âûïîëíåíèå ïðîãðàììû ñòèðêè

14TRMontaj Bu kitapçýðý gerektiði her an danýþabilmeniz içinözenle saklayýnýz. Çamaþýr makinesinin satýlmasý,devri veya nakli durumlarýnda da, ye

Seite 7 - Ïðîãðàììû ñòèðêè

TR15Teknik bilgiler ModelSIXL 106 SÖlçülergeniþlik 59,5 cmyükseklik 85 cmderinlik 53,5 cmKapasite1 - 6 kgElektrik baðlantýlarýcihazýn üzerindeki tekn

Seite 8 - Ìîþùèå ñðåäñòâà è áåëüå

16TRKONTROLPANELÝMAKÝNEKAPAÐIAYARLANABÝLÝR AYAKLARKAPAK KOLUKendiliðinden temizlenen deterjançekmecesiBu çamaþýr makinesi kendiliðinden temizlenen

Seite 9 - Ïðåäóïðåæäåíèÿ è

TR17AÇMA/KAPAMAtuþuKAPAK KÝLÝTLÝkýrmýzý göstergesiAÇMA/KAPAMA tuþu:makineyi çalýþtýrmak yada kapatmak için basýnýz.Makine açýkken program ba

Seite 10 - Îáñëóæèâàíèå è óõîä

18TRNot: Montajdan sonra, çamaþýr koymaksýzýndeterjanla programý ayarlayarak yýkama yapýnýz.1. AÇMA/KAPAMA düðmesine basarak makineyiaçýnýz. P

Seite 11 - Óñòðàíåíèå

TR19 PAMUKLU BEYAZ 60°Pamuklu beyaz dayanýklý çamaþýrlarý yýkamak içinkullanýlýr. Daha yüksek yýkama sýcaklýðý A sýnýfýndadaha iyi yýkama sonuçla

Seite 12 - Ñåðâèñíîå

2CISÓñòàíîâêà Ñîõðàíèòå ðóêîâîäñòâî êàê èñòî÷íèê ñïðàâî÷íîéèíôîðìàöèè ïî îáîðóäîâàíèþ.  ñëó÷àå ïåðååçäà,ïðîäàæè èëè ïåðåäà÷è ìàøèíû íîâîìó âëàäåëüöó

Seite 13 - Kullaným talimatlarý

20TR Yýkama tavsiyeleriBanyo ve yatak çamaþýrlarý (çarþaf, havlu,bornoz vs.): A sýnýfýnda en yüksek yýkamaperformanslarýný saðlayan PAMUKLU BEYAZ

Seite 14 - Su ve elektrik baðlantýlarý

TR21Önlemler ve öneriler21 Bu çamaþýr makinesi uluslararasý güvenlikstandartlarýna uygun olarak projelendirilmiþ veüretilmiþtir. Bu uyarýlar güvenlik

Seite 15 - Teknik bilgiler

22TRBakým ve özenSu ve elektrik kesilmesi Su musluðunu her yýkamadan sonra kapatýnýz.Böylece makinenin su tesisatýnýn eskimesiengellenir, su ka

Seite 16 - Çamaþýr makinesinin tanýmý

TR23Arýzalar ve çözümlerÇamaþýr makinesi çalýþmýyor olabilir. Teknik Servise baþvurmadan önce (Teknik Servis bölümüne bakýnýz)aþaðýdaki list

Seite 17 - Yük dengeleme sistemi

24TRTeknik ServisServise baþvurmadan önce: Servise baþvurmadan çözülebilecek bir arýza olup olmadýðýný kontrol ediniz (Arýzalar ve çözümlerbakýnýz)

Seite 18 - Yýkama nasýl yapýlýr

CIS3Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêèÌîäåëüSIXL 106 SÐàçìåðûøèðèí à 59, 5 ñ ìâûñîòà 85 ñìãëóáèíà 53,5 ñìÇàãðóçêà1 - 6 êãÝëåêòðè÷åñêèåïàðàìåòðûñì. òàáëè÷êó

Seite 19 - Yýkama programlarý

4CISÏÀÍÅËÜÓÏÐÀÂËÅÍÈßÄÂÅÐÖÀÇÀÃÐÓÇÎ×ÍÎÃÎËÞÊÀÐÅÃÓËÈÐÓÅÌÛÅ ÍÎÆÊÈÐÓ×ÊÀ ÄÂÅÐÖÛÑàìîî÷èùàþùèéñÿ ðàñïðåäåëèòåëüìîþùèõ ñðåäñòâÝòà ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà îñíàùåíà óñ

Seite 20 - Deterjanlar ve çamaþýr

CIS5ÊíîïêàÂÊËÞ×ÅÍÈß/ÂÛÊËÞ×ÅÍÈßÊðàñíûé èíäèêàòîðÁËÎÊÈÐÎÂÊÈÄÂÅÐÖÛÊíîïêà ÂÊËÞ×ÅÍÈß/ÂÛÊËÞ×ÅÍÈß: ñëóæèò äëÿâêëþ÷åíèÿ è âûêëþ÷åíèÿ ìàøèíû.Ïðè âêëþ÷åíèè ìà

Seite 21 - Önlemler ve öneriler

6CISÏðèìå÷àíèå: Ïîñëå óñòàíîâêè, ïåðåä ïåðâûìèñïîëüçîâàíèåì ìàøèíû çàïóñòèòå öèêë ñòèðêè ñìîþùèì ñðåäñòâîì, íî áåç áåëüÿ, óñòàíîâèâïðîãðàììó .1. ÂÊËÞ

Seite 22 - Bakým ve özen

CIS7Ïðîãðàììû ñòèðêè ÕËÎÏÎÊ, 60°Ïðîãðàììà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ñòèðêè õëîï÷àòîáóìàæ-íîãî áåëüÿ. Áîëåå âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà ñòèðêè ïîçâîëÿåòïîëó÷èòü ëó÷øèå

Seite 23 - Arýzalar ve çözümler

8CISÑêîëüêî âåñèò áåëüå?1 ïðîñòûíÿ 400 - 500 ã1 íàâîëî÷êà 150 - 200 ã1 ñêàòåðòü 400 - 500 ã1 áàííûé õàëàò 900 -1200 ã1 ïîëîòåíöå 150 - 250 ã1 ïàðà äæè

Seite 24 - Teknik Servis

CIS9Ïðåäóïðåæäåíèÿ èðåêîìåíäàöèè21 Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà ñïðîåêòèðîâàíà è èçãîòîâëåíàâ ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæäóíàðîäíûìè íîðìàìèáåçîïàñíîñòè. Âíèìàòåëüíî ïðî

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare