Indesit PWDE 7125S Bedienungsanleitung

Stöbern Sie online oder laden Sie Bedienungsanleitung nach Waschmaschinen Indesit PWDE 7125S herunter. Инструкция по эксплуатации Indesit PWDE 7125S Benutzerhandbuch

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 36
  • Inhaltsverzeichnis
  • FEHLERBEHEBUNG
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet4.5 / 5. Basierend auf22 Kundenbewertungen
Seitenansicht 0
1
GB
English,1
GB
WASHER-DRYER
Contents
Installation, 2-3
Unpacking and levelling
Connecting the electricity and water supplies
The first wash cycle
Technical data
Description of the washer-dryer, 4-5
Control panel
Display
How to run a wash cycle or a drying cycle, 6
Wash cycles and options, 7
Table of programmes and wash cycles
Wash options
Detergents and laundry, 8
Detergent dispenser drawer
Preparing the laundry
Special wash cycles
Precautions and advice, 9
General safety
Disposal
Opening the porthole door manually
Care and maintenance, 10
Cutting off the water and electricity supplies
Cleaning the washer-dryer
Cleaning the detergent dispenser drawer
Cleaning the pump
Checking the water inlet hose
Troubleshooting, 11
Service, 12
PWDE 7125 S
Instructions for use
Ðóññêèé,13
CSI
Românã,25
RO
Seitenansicht 0
1 2 3 4 5 6 ... 35 36

Inhaltsverzeichnis

Seite 1 - Instructions for use

1GBEnglish,1GBWASHER-DRYERContentsInstallation, 2-3Unpacking and levellingConnecting the electricity and water suppliesThe first wash cycleTechnical d

Seite 2 - Installation

10GBCare and maintenanceCutting off the water and electricitysupplies Turn off the water tap after every wash cycle. Thiswill limit wear on the hydra

Seite 3 - Technical data

11GBTroubleshootingYour washer-dryer could occasionally fail to work. Before contacting the Technical Assistance Service (see Service), make sure t

Seite 4 - Control panel

12GBServiceBefore contacting the Technical Assistance Service: Check whether you can solve the problem alone (see Troubleshooting). Restart

Seite 5

13CISÐóññêèéCISÑÒÈÐÀËÜÍÀß ÌÀØÈÍÀÑîäåðæàíèåÌîíòàæ, 14-15Ðàñïàêîâêà è âûðàâíèâàíèåÂîäîïðîâîäíîå è ýëåêòðè÷åñêîå ïîäñîåäèíåíèåÏåðâûé öèêë ñòèðêèÒåõíè÷

Seite 6 - How to run a wash cycle or a

14CISÓñòàíîâêà Âàæíî ñîõðàíèòü äàííîå ðóêîâîäñòâî äëÿ åãîïîñëåäóþùèõ êîíñóëüòàöèé.  ñëó÷àå ïðîäàæè,ïåðåäà÷è èëè ïåðååçäà íà íîâóþ êâàðòèðóíåîáõîäèì

Seite 7 - Wash cycles and

15CISÏðèñîåäèíåíèå ñëèâíîãî øëàíãàÏîäñîåäèíèòå ñëèâíîéøëàíã, íå ñãèáàÿ åãî, êñëèâíîìó òðóáîïðîâîäóèëè ê íàñòåííîìó ñëèâó,ðàñïîëîæåííîìó íàâûñîòå 65 

Seite 8 - Detergents and laundry

16CISÎïèñàíèå ñòèðàëüíîé ìàøèíûÊîíñîëü óïðàâëåíèÿÊíîïêàÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀÐÓÊÎßÒÊÀÂÛÁÎÐÀÏÐÎÃÐÀÌÌß÷åéêà äëÿ ñòèðàëüíîãî âåùåñòâàÊíîïêà ON/OFFÊíîïêà ÎÒÆÈÌÊí

Seite 9 - Precautions and tips

17CISÄèñïëåéBCAÄèñïëåé ñëóæèò äëÿ ïðîãðàììèðîâàíèÿ ìàøèíû è ïðåäîñòàâëÿåò ïîëüçîâàòåëþ ìíîæåñòâî ñâåäåíèé. ñåêòîðå A ïîêàçûâàåòñÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ð

Seite 10 - Care and maintenance

18CISÏîðÿäîê âûïîëíåíèÿ öèêëà ñòèðêèè ñóøêè1. ÏÎÐßÄÎÊ ÂÊËÞ×ÅÍÈß ÌÀØÈÍÛ. Íàæìèòåêíîïêó ; èíäèêàòîð START/PAUSE ðåäêî ìèãàåòñèíèì öâåòîì.2. ÇÀÃÐÓÇÊÀ Á

Seite 11 - Troubleshooting

19CISÏðîãðàììû èäîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèèÄîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè ñòèðêèÄîïîëíèòåëüíàÿ ôóíêöèÿ ïîçâîëÿåò îïòèìèçèðîâàòüðåçóëüòàò ñòèðêè â çàâèñèìîñòè îò

Seite 12

2GBInstallation This instruction manual should be kept in a safe placefor future reference. If the washer-dryer is sold,transferred or moved, make su

Seite 13 - Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè

20CISÑòèðàëüíûå âåùåñòâà èòèïû áåëüÿß÷åéêà äëÿ ñòèðàëüíîãî âåùåñòâàÕîðîøèé ðåçóëüòàò ñòèðêè çàâèñèò òàêæå îòïðàâèëüíîé äîçèðîâêè ñòèðàëüíîãî âåùåñòâà:

Seite 14 - Óñòàíîâêà

21CISÏðåäîñòîðîæíîñòè èðåêîìåíäàöèèÎòêðûâàíèå ëþêà âðó÷íóþÅñëè ïî ïðè÷èíå îòêëþ÷åíèÿ ýëåêòðîýíåðãèèíåâîçìîæíî îòêðûòü ëþê ìàøèíû, ÷òîáû âûãðóçèòü÷èñòî

Seite 15 - Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

22CISÒåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è óõîä2. îòâèíòèòå êðûøêó,ïîâåðíóâ åå ïðîòèâ÷àñîâîé ñòðåëêè (ñì.ñõåìó): íåáîëüøàÿóòå÷êà âîäû ÿâëÿåòñÿíîðìàëüíûì ÿâëåíèåì

Seite 16 - Îïèñàíèå ñòèðàëüíîé ìàøèíû

23CISÍåèñïðàâíîñòè èìåòîäû èõ óñòðàíåíèÿÅñëè âàøà ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà íå ðàáîòàåò. Ïðåæäå ÷åì îáðàòèòüñÿ â Öåíòð Ñåðâèñíîãî îáñëóæèâàíèÿ (ñì.Ñåðâèñíîå

Seite 17

24CISÑåðâèñíîå îáñëóæèâàíèåÏåðåä òåì êàê îáðàòèòüñÿ â Ñåðâèñíîå Îáñëóæèâàíèå: Ïðîâåðüòå, íåëüçÿ ëè óñòðàíèòü íåèñïðàâíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíî (ñì.

Seite 18 - Íà äèñïëåå

25RORomânãROMAªINÃ DE SPÃLAT RUFESumarInstalare, 26-27Despachetare ºi punere la nivelRacorduri hidraulice ºi electricePrimul ciclu de spãlareDate teh

Seite 19 - Ïðîãðàììû è

26ROInstalare Este important sã pãstraþi acest manual pentru a-lputea consulta în orice moment. În caz de vânzare, decesiune sau de schimbare a locui

Seite 20 - Ñòèðàëüíûå âåùåñòâà è

27ROConectarea furtunului de golireConectaþi furtunul deevacuare, fãrã al îndoi, lao conductã sau la o gurãde evacuare în zid,situate între 65 ºi 100

Seite 21 - Ïðåäîñòîðîæíîñòè è

28RODescrierea maºinii de spãlatPanoul de controlButonTEMPERATURÃSELECTORPROGRAMESertarul detergenþilorButonul ON/OFFButonCENTRIFUGÃButon ºi indicat

Seite 22

29RODisplayBCAEcranul este util pentru a programa maºina ºi a furniza numeroase informaþii.În secþiunea A este afiºatã durata diferitelor programe la

Seite 23 - Íåèñïðàâíîñòè è

3GBConnecting the drain hoseConnect the drain hose,without bending it, to adrain duct or a wall drainsituated between 65 and100 cm from the floor;alte

Seite 24 - Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå

30ROCum se efectueazã un ciclu despãlare sau de uscare1. PUNEREA ÎN FUNCÞIUNE A MAªINII Apãsaþibutonul ; indicatorul PORNIRE/PAUZÃ va luminaintermiten

Seite 25 - Instrucþiuni de folosire

31ROPrograme ºi opþiuniOpþiuni de spãlareOpþiunea permite optimizarea spãlãrii în funcþie decantitatea de rufe efectiv încãrcatã în maºinã, reducând

Seite 26 - Instalare

32RODetergenþi ºi rufeSertarul detergenþilorUn rezultat bun la spãlare depinde ºi de dozareacorectã a detergentului: excesul de detergent nugaranteazã

Seite 27 - Date tehnice

33ROPrecauþii ºi sfaturiDeschiderea manualã a uºiiDacã nu este posibil sã deschideþi uºa din cauzaîntreruperii curentului electric ºi doriþi totuºi sã

Seite 28 - Descrierea maºinii de spãlat

34ROÎntreþinere ºi curãþire2. deºurubaþi capaculrotindu-l în sens antiorar(a se vedea figura). estenormal sã iasã puþinãapã;3. curãþaþi cu grijã inter

Seite 29

35ROAnomalii ºi remediiSe poate întâmpla ca maºina de spãlat sã nu funcþioneze. Înainte de a apela serviciul de Asistenþã (a se vedeaAsistenþa), verif

Seite 30 - Cum se efectueazã un ciclu de

36ROAsistenþãÎnainte de a lua legãtura cu Asistenþa: Verificaþi dacã puteþi rezolva singuri problema (a se vedea Anomalii ºi remedii); Porniþi

Seite 31 - Programe ºi opþiuni

4GBDescription of the washer-dryerControl panelTEMPERATUREbuttonWASHCYCLESELECTORKNOBDetergent dispenser drawerON/OFFbuttonSPINbuttonSTART/PAUSEbutton

Seite 32 - Detergenþi ºi rufe

5GBThe display is useful when programming the machine and provides a great deal of information.The duration of the available wash cycles and the remai

Seite 33 - Precauþii ºi sfaturi

6GBHow to run a wash cycle or adrying cycle1. SWITCH THE MACHINE ON. Press the button; the START/PAUSE indicator light will flashslowly in a blue c

Seite 34 - Întreþinere ºi curãþire

7GBWash cycles andoptionsWash optionsThe option optimises washing to suit the quantity oflaundry loaded into the machine, thereby reducing the overa

Seite 35 - Anomalii ºi remedii

8GBDetergents and laundryDetergent dispenser drawerSuccessful washing results also depend on the correctdose of detergent: adding too much detergent w

Seite 36 - Asistenþã

9GBPrecautions and tipsOpening the porthole door manuallyIn the event that it is not possible to open the portholedoor due to a powercut, and if you w

Verwandte Modelle: PWDE 7125 S

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare