Indesit KN3N65SA(W)/BG Bedienungsanleitung

Stöbern Sie online oder laden Sie Bedienungsanleitung nach Öfen Indesit KN3N65SA(W)/BG herunter. Indesit KN3N65SA(W)/BG Instruction for Use Benutzerhandbuch

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 36
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet4.8 / 5. Basierend auf21 Kundenbewertungen
Seitenansicht 0
English
GB
Operating Instructions
COOKER AND OVEN
Contents
Operating Instructions,1
Description of the appliance-Control Panel,1
Description of the appliance-Overall view,2
Installation,3
Start-up and use,7
Cooking modes,8,
Precautions and tips,12
Care and maintenance,13
Assistance,13
KN3N65SA/BG
Polski
PL
Instrukcja obsługi
KUCHENKA I PIEKARNIK
Spis treści
Instrukcja obsługi,1
Opis urządzenia-Panel sterowania,1
Opis urządzenia-Widok ogólny,2
Instalacja,14
Uruchomienie i użytkowanie,18
Użytkowanie piekarnika,19
Zalecenia i środki ostrożności,24
Konserwacja i utrzymanie,25
Serwis Techniczny,25
P L
BG
4
5
2
1
3
6
7
8
Description of the appliance
Control panel
GB
1.Electronic cooking programmer
2.TIMER button
3.THERMOSTAT knob
4.SELECTOR knob
5.THERMOSTAT indicator light
6.Electric HOTPLATE control knob
7.Hob BURNER control knob
8.ELECTRIC HOTPLATE indicator light
PL
Opis urządzenia
Panel kontrolny
1.Programator elektroniczny
2.Przycisk MINUTNIKA
3.Pokrętło TERMOSTATU
4.Pokrętło PROGRAMÓW PIEKARNIKA
5.Lampka kontrolna TERMOSTATU
6.Pokrętła ELEKTRYCZNYCH PÓL GRZEJNYCH
7.Pokrętło PALNIKÓW PŁYTY GRZEJNEJ
8.Lapmka kontrolna ELEKTRYCZNYCH PÓL GRZEJNYCH
RS
Инструкции за употреба
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПЕЧКА И ФУРНА
Резюме
Инструкции за употреба,1
Описание на уреда- Управляващ панел,1
Описание на уреда-Общ преглед,2
Инсталиране,26
Пуск и експлоатация, 30
Използване на фурната,33
Предпазни мерки и препоръки,35
Поддръжка и почистване,36
Техническо обслужване,36
Описание на уреда
Управляващ панел
BG
1. Електронна готвене програмист
2. TIMER
3. Бучка термостат
4. ключа за избор
5. Светлинен индикатор на термостата
6. Копчето за управление на електрически котлон
7. Копчето за управление на Котлон горелката
8. Светлинен индикатор на електрически котлон
Български
Seitenansicht 0
1 2 3 4 5 6 ... 35 36

Inhaltsverzeichnis

Seite 1 - Panel kontrolny

EnglishGBOperating InstructionsCOOKER AND OVENContentsOperating Instructions,1Description of the appliance-Control Panel,1Description of the appliance

Seite 2

10GBThe time may be displayed by pressing the  button, and the  symbol indicates that the timer function has been set. After approximately 7 seconds

Seite 3 - Installation

GB11Oven cooking advice table Selector knobsettingFood to be cooked Weight(in kg)Cooking rackposition frombottomPreheating time(minutes)Thermostatknob

Seite 4

12GBPrecautions and tips ! This appliance has been designed and manufactured in compliance with international safety standards.The following warnings

Seite 5

GB13Switching the appliance offDisconnect your appliance from the electricity supply before carrying out any work on it.Cleaning the appliance! Never

Seite 6 - Natural P.C.S. = 37,78 MJ/m

Instalacja! Przed przystàpieniem do u˝ytkowania urzàdzenia, nale˝ystarannie zapoznaç si´ z podr´cznikiem u˝ytkownika. Za-wiera on wa˝ne zalecenia doty

Seite 7 - Start-up and use

15PLUwaga: Kuchnia w klasie X nie mo˝e byç zabudowana wy-sokim meblem. Jednak w ka˝dym przypadku meble do za-budowy muszà mieç ok∏adzin´ oraz klej do

Seite 8 -  with the knob, the

konaç zalecania podane w cz´Êci „Dostosowywanie kuchen-ki do ró˝nych rodzajów gazów”. Niektóre modele kuchenkiumo˝liwiajà pod∏àczenie instalacji gazow

Seite 9 -  with the SELECTOR knob

17PLDrying: DANE TECHNICZNEMogà byç dostosowane do ró˝nychrodzajów gazu, zgodnie z informacjàprzedstawionà na tabliczce znamionowej,znajdujàcej si´ na

Seite 10 -  button

18PLUruchomienie i obs∏uga kuchniPokr´t∏a oznaczone sà symbolami okreÊlajàcymi przypo-rzàdkowanie palników gazowych lub p∏ytek elektrycznych(o ile urz

Seite 11

PL19! Pieczenie musi odbywaç si´ na KRATCE.Kontrolka pracy TERMOSTATUSygnalizuje moment, w którym piekarnik grzeje. W momen-cie osiàgni´cia zadanej te

Seite 12 - Precautions and tips

21.ELECTRIC HOTPLATE 2. Hob Grid3.Control panel4.Sliding grill rack5.DRIPPING pan6.Adjustable foot7. Hob burner8.Containment surface for spills9.GUIDE

Seite 13 - Care and maintenance

daƒ mi´snych. Pieczenie w tym trybie zalecane jest przedewszystkim do przygotowywania daƒ, które wymagajà wyso-kich temperatur na powierzchni, jak na

Seite 14 - Instalacja

Wskazówki dotyczàce pieczenia Je˝eli zamierzamy piec jednoczeÊnie na wi´cej ni˝ jednejpó∏ce, nale˝y zastosowaç tryb PIEKARNIK Z NAWIEWEM.Korzystajàc z

Seite 15 - Pod∏àczenie gazu do kuchni

22PLElektroniczny zegarElektroniczny minutnik pokazuje czas i funkcj´ odliczania.Ustawianie zegaraPo pod∏àczeniu urzàdzenia do zasilania lub w przypad

Seite 16 - Sprawdzanie szczelnoÊci

PL23Pieczenie w piekarniku – porady praktycznePozycja pokr´t∏apiekarnikaRodzaj potrawyTrybkonwencjonalnyKaczkaPieczeƒ ciel´caPieczeƒ wieprzowaHerbatni

Seite 17 - Parametry dysz i palników

Ârodki ostro˝noÊci i porady! Urzàdzenie zosta∏o zaprojektowane i wyprodukowanezgodnie z mi´dzynarodowymi normami bezpieczeƒstwa.Dla bezpieczeƒstwa po

Seite 18 - Uruchomienie

PL25Wy∏àczanie urzàdzeniaPrzed przystàpieniem do czyszczenia lub innych prac kon-serwacyjnych nale˝y zawsze od∏àczyç urzàdzenie od zasi-lania, za pomo

Seite 19 - Kontrolka pracy TERMOSTATU

26BGИнсталиранеA! Важно е да съхранявате тази книжка, за да може да я използвате за справка във всеки момент. При продажба на уреда, при прекратяване

Seite 20

BG27ИнсталиранеТози уред може да бъде монтиран в съседство с други кухненски мебели не по-високи от самата печка. За правилното разполагане на печката

Seite 21

28BGСвързване на гъвкава неръждаема стоманена тръба към резбования накрайникМахнете поставения на уреда накрайник. Влизащият /захранващият/ накрайник

Seite 22

BG29Характеристики на горелките и дюзите* При 15°C и 1013 mbar - сух газ** Пропан топлина на изгаряне = 50,37 MJ/Kg*** Бутан топлина на изгаряне =

Seite 23

GB3! Before operating your new appliance please read this instruction booklet carefully. It contains important information concerning the safe install

Seite 24 - Ârodki ostro˝noÊci

30BGИзбирането на различните функции на готварската печка се извършва с приборите за управление, разположени на панела за управление.Ключове за регули

Seite 25 - Konserwacja

BG31Електронният таймерЕлектронният таймер показва часа и отброява времето до края на готвенето.Забележка: всички функции стават активни приб

Seite 26 - Инсталиране

32BGПрограми Програма ФУРНА СЛАДКАРНИЦАТемпература: по желание в интервала 50°C и Max.Задният нагревателен елемент се задеиства и влиза в деиствие ве

Seite 27 - Min. mm

BG33Използване настъклокерамичния готварски плот! Лепилото, използвано при поставяне на уплътненията, оставя маслени следи върху стъклото. Препоръчва

Seite 28

34BGТаблица за печене във фурнапроверяваите винаги дъното на тенджерите да бъде идеално сухо и чисто: по този начин прилепването към нагряващите зони

Seite 29 - KN3N65SA/BG

BG35Предпазни мерки и препоръки! Този уред е произведен в съответствие с международните норми за безопасност при работа.Тези предупреждения са дадени

Seite 30 - Пуск и експлоатация

36BGПоддръжка и почистванеНеръждаемата стомана може да стане на петна, ако продължително време е в контакт със силно варовита вода или с препарати за

Seite 31 - , времето ще се увеличава

4GB• If the cooker is installed underneath a wall cabinet, there must be a minimum distance of 420 mm between this cabinet and the top of the hob. Th

Seite 32 - Програми

GB5• Is easy to inspect along its whole length so that its condition may be checked.• Is shorter than 1500 mm.• Fits firmly into place at both ends

Seite 33 - Използване на

6GBTable of burner and nozzle specifications SRø 145ø 180KN3N65SA/BG At 15°C and 1013 mbar- dry gas** Propane P.C.S. = 50,37 MJ/Kg*** Butane

Seite 34 - Таблица за печене във фурна

GB7Start-up and useUsing the hobLighting the burnersFor each BURNER knob there is a full ring showing the strength of the flame for the relevant burne

Seite 35 - Предпазни мерки и препоръки

8GBsame. A maximum of 2 racks can be used at the same time, following the instructions in the section entitled: “Cooking On More Than One Rack”.This f

Seite 36 - Поддръжка и почистване

GB9• Positions 2 and 4 are used and that food that requires more heat is placed on the rack in position 2.• When cooking foods that require differen

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare